Utkast til vedtekter for AuG

§1 Formål:

Arkivarer uten grenser skal:

 • Arbeide for internasjonal solidaritet på arkivfeltet
 • Aktivt arbeide for bevaring av arkiv i situasjoner der det er fare for at arkiv vil gå tapt
 • Samarbeide med myndigheter der det er aktuelt
 • Bidra til økt forståelse for arkiv og danning av arkiv som kilde til demokratibygging og kunnskap om samfunn
 • Arbeide for allmenn tilgang til arkiv og dokumentasjon av rettigheter for enkeltpersoner.
 • Skal følge ICAs etiske retningslinjer for arkivarer og skal være upartiske i konflikter

§2 Oppgaver:

Arkivarer uten grenser skal arbeide for å:

 • Utvikle og drifte samarbeidsprosjekt om bevaring av arkiv og arkivdanning
 • Skape oppmerksomhet om hvordan arkiv blir tatt vare på, spesielt i land som er utsatt for naturkatastrofer eller krigshandlinger
 • Gjøre myndigheter oppmerksom på situasjoner der arkiv kan være i fare for å bli ødelagt
 • Samarbeide med arkivarer uten grenser i andre land og andre organisasjoner med liknende formål
 • Ta imot arkivarer fra andre land på utvekslingsprosjekt / hospiteringsordninger
 • Lære opp arkivarer i andre land

§3 Tilslutning:

Arkivarer uten grenser er tilsluttet nettverket Archivists without Borders.

§4 Medlemskap og kontingent:

Arkivarer uten grenser har tre typer medlemmer:

a) Enkeltmedlemskap: For personer som arbeider i eller har kompetanse på arkivfeltet

b) Institusjonsmedlemskap: For virksomheter og organisasjoner som arbeider i eller har kompetanse på arkivfeltet

c) Støttemedlemskap: For personer som har interesse for internasjonalt arkivarbeid

Ved medlemskap støtter en målet og oppgavene til organisasjonen.

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er Arkivarer uten grensers høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai. Innkalling skal gjøres tilgjengelig for medlemmene 6 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling og sakspapirer blir gjort tilgengelig på organisasjonens nettsider.

Alle medlemmer har tilgang og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være observatører med talerett.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmer som møter. Vedtak skal treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Behandle årsmelding og regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett
 • Velge styre og valgkomité
 • Vedta handlingsplan

§6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Innkalling skal gjøres tilgjengelig på organisasjonens nettsider senest 14 dager før møtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§7 Styret:

Styret er Arkivarer uten grensers høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styrerepresentantene velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med 2-3 medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§8 Styrets oppgaver:

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Arbeide med Arkivarer uten grensers oppgaver
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Arkivarer uten grensers økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Arkivarer uten grenser utad
 • Ha myndighet til å sette ned komiteer/utvalg og prosjekter med definert mandat
 • Være prosjekteier i alle prosjekt som organisasjonen iverksetter

§9 Aktivitet:

Arkivarer uten grenser ønsker aktive medlemmer i alle ledd i organisasjonen.

§10 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§11 Oppløsning:

Oppløsning av Arkivarer uten grenser kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Reklamer

0 Responses to “Utkast til vedtekter for AuG” 1. Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: